Toelichting per onderwerp

Het NOM keur beslaat naast energie en binnenklimaat ook andere onderwerpen. Deze onderwerpen zijn meegenomen omdat ze logischerwijs passen in het geheel of omdat ze voor een versnelling van procedures zorgen. Deze procedures hadden anders ook doorlopen moeten worden en zijn nu collectief voor alle keurhouders georganiseerd. Deze onderwerpen worden toegelicht met themabladen.

De kern van een NOM-woning bestaat uit de prestaties die worden neergezet. Dit zijn systeemeigenschappen en zijn daarom afhankelijk van hoe alle onderdelen samenwerken.

Een typische NOM-renovatie heeft een levensduur van 25, 40 of 50 jaar, en is binnen die termijn vaak te financieren door de bespaarde energiekosten. Voor afnemers van NOM-proposities is het daarom van belang om te weten op welke uitgangspunten een prijs is gebaseerd. Prijsvorming is zelf overigens geen onderdeel van het NOM keur.

Goede communicatie is essentieel voor een tevreden bewoner.

Onder toepasbaarheid wordt verstaan in hoeverre het NOM concept goed omgaat met aangrenzende onderwerpen, zoals vrijstelling voor Flora & Fauna en brandveiligheid.

Het energiesysteem omvat ruimteverwarming, eventuele ruimtekoeling, warm tapwater, ventilatie en energieopwekking.

Om prestaties te kunnen garanderen en de Energieprestatievergoeding te kunnen innen, is monitoring noodzakelijk. Een monitoringsysteem is echter nog een relatief nieuw fenomeen in woningen.

Omdat NOM keur op functionele prestaties beoordeelt, worden geen eisen gesteld aan de specifieke subonderdelen, zoals Rc-waarden van de gevels. Wel worden deze gevraagd om de berekende prestaties te kunnen beoordelen op aannemelijkheid.

Rekenuitgangspunten

Een propositie wordt ontwikkeld op een standaardwoning. Het NOM keur vraagt naar details over deze standaardwoning om de aannemelijkheid van de prestatieberekeningen te kunnen toetsen.

De prestaties van een NOM keur woning worden voor meerdere jaren gegarandeerd. Dat betekent dat een plan voor onderhoud en instandhouding ook onderdeel moet zijn van de propositie.

Voor NOM-woningen is een nieuwe contractenset ontwikkeld, de zogeheten Afnameovereenkomst. Dit was noodzakelijk omdat bestaande contractvormen onvoldoende ruimte boden voor het maken van afspraken over lange termijn prestatieafspraken op functioneel niveau.

Bij het realiseren van een project op basis van een algemeen toepasbare NOM propositie zullen er altijd afwijkingen zijn tussen wat er daadwerkelijk gerealiseerd wordt en het (papieren) concept. Deze afwijkingen dienen in beeld gebracht te worden.

NOM keur is een kwaliteitsstandaard voor een reguliere nul-op-de-meterwoning. Soms willen opdrachtgevers echter aanvullende zaken bereiken, zoals bijvoorbeeld het geschikt maken van de woning voor langer thuis wonen. Hieronder staan de opties beschreven die voor de marktpartijen die met NOM keur werken relevant zijn en waarvoor bestaande standaarden niet afdoende bleken.

Om NOM Keur op propositie te behalen moet er voldaan worden aan de eisen die gesteld worden in de gedragscode Natuurinclusief Renoveren. Klik hier voor meer informatie.

 

De volgende themabladen zijn relevant voor aanbieders die hun propositie in stappen aanbieden. Deze themabladen zijn een toelichting op het stappenplan dat naast de ingevulde Maatlat moet worden aangeleverd.

Behalen NOM keur >