Over NOM keur

‘Beter wonen voor hetzelfde geld’, is een belangrijk principe bij een nul-op-de-meter renovatie of nieuwbouwwoning. Hiermee wordt bedoeld dat investeringen om een huis energiezuinig of energieneutraal te maken, gefinancierd kunnen worden uit de besparing op de energielasten op langere termijn. Deze wijze van financieren staat of valt met de waarmaken van de beloftes van de bouwer op het gebied van energieprestaties. Een woning is geen opeenstapeling van bouwmaterialen meer, maar wordt een product dat voor 10, 20 of 30 jaar een (energie)prestatie moet gaan leveren.

Kortom, doet een woning wat de bouwer beloofd heeft? Dé reden om hiervoor een keurmerk te ontwikkelen. Bouwers kunnen hiermee laten zien dat ze deze manier van denken omarmen en beheersen. Het biedt afnemers daarbij de garantie op de prestatie na oplevering.

Ontwikkeling en doorontwikkeling

NOM keur is ontwikkeld door de Stroomversnelling, haar leden en haar partners. In eerste instantie voor corporaties die een grote uitdaging hebben om hun bestaande voorraad via renovatie te verduurzamen. Het keurmerk heeft zich verder doorontwikkeld voor nieuwbouwwoningen voor zowel corporaties, commerciële ontwikkelaars als particuliere kopers.

NOM in Stappen

De volgende stap in de ontwikkeling van NOM keur is de toevoeging van ‘NOM in stappen’, ook wel NOM ready genoemd. Hierbij biedt het keurmerk zekerheid dat opeenvolgende stappen goed aansluiten en samen de integrale kwaliteit en prestaties bieden zoals bij uitvoering in een keer. De aanbieder van een concept maakt met een stappenplan inzichtelijk hoe in verschillende stappen het NOM keur concept uitgevoerd kan worden en welke consequenties dit heeft op onder andere de woonlasten voor de bewoner. Dit vraagt een extra inspanning van de partij die een NOM keur concept ook in stappen wil aanbieden. In het register staat welke aanbieders NOM in Stappen behaald hebben.

Eisen gebaseerd op praktijkervaringen

Met techniek is het mogelijk om ervoor zorgen dat een woning zeer zuinig is met energie. Dat werkt in de praktijk alleen als deze techniek een aangenaam en gezond binnenklimaat oplevert en is afgestemd op het gedrag van bewoners. Wanneer ventilatielucht te koud is, zorgt dit voor een onaangenaam gevoel en zet de bewoner de roosters dicht of de thermostaat hoger. Zonder frisse lucht geen gezond binnenklimaat en met een hogere thermostaat meer energiegebruik. De eisen van NOM keur zijn daarom gebaseerd op ervaringen met nul-op-de-meterwoningen uit de praktijk. Stroomversnelling heeft door vallen en opstaan een keurmerk met realistische en robuuste eisen ontwikkeld en staat voor kwalitatief goede nul-op-de-meterwoningen. De samenhang tussen wat aangenaam en energiezuinig is, heeft NOM keur vastgelegd in een integrale set van prestatie eisen.

Strekking van het keurmerk

NOM keur is een keurmerk dat wordt afgegeven op technische bouwconcepten voor renovatie en nieuwbouwwoningen die aardgasvrij en super energiezuinig zijn. Superzuinig door het energiegebruik sterk te verminderen met isolatie en warmteterugwinning. Ook opwekking van de benodigde energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen, valt onder het keurmerk. Dan spreken we over een nul-op-de-meterwoning waarbij gebruik en opwekking op jaarbasis in balans zijn. De opwekking hoeft niet per se 100% op het perceel zelf te plaats te vinden. Een duurzaam warmtenet op wijkniveau is bijvoorbeeld een mogelijkheid die een deel van de eigen opwekking kan vervangen. In de praktijk worden NOM concepten die ontwikkeld zijn voor eengezinswoningen ook toegepast op gestapelde bouw. Uitgangspunt hier is dat de eisen die gesteld worden in de maatlat NOM keur voor laagbouw ook gerealiseerd kunnen worden bij gestapelde laagbouw tot maximaal 4  woonlagen, hierin volgt NOM keur de definitie van het Bouwbesluit.

Bestuur en dagelijkse leiding

NOM keur is ontwikkeld door Stroomversnelling, leden en haar partners. NOM keur wordt uitgevoerd door Stroomversnelling. De eindverantwoordelijkheid voor strategie en beleid voor NOM keur ligt bij de entiteit Vereniging Brede Stroomversnelling.

Operationele activiteiten

Een commissie binnen Stroomversnelling draagt verantwoordelijkheid over de operationele activiteiten van NOM Keur en over het honoreren van NOM Keur aanvragen. Deze commissie wordt benoemd door het bestuur van Stroomversnelling. In de commissie hebben op dit moment zitting: Ivo Opstelten, Maarten Hommelberg en Simon Verduijn.

Ontwikkeltafel NOM Keur

De commissie heeft beheer en inhoudelijke doorontwikkeling aangaande de maatlat (eisen die het keurmerk stelt) belegd bij de Ontwikkeltafel NOM keur. De ontwikkeltafel adviseert de commissie over aanpassingen van de maatlat. Als er geen consensus bereikt wordt dan faciliteert de bestuurder.

Eisen NOM keur >