Eisen aan het keurmerk

Of een renovatie- of nieuwbouwconcept voldoet aan de eisen voor het NOM keur, wordt getoetst op drie momenten: propositie, toepassing en levensduur. Naast een theoretische test van de propositie, beproeft NOM keur of de papieren oplossing ook in de praktijk als zodanig wordt toegepast. Daarna kijkt NOM keur of de beloofde prestaties ook op langere termijn geleverd worden. Alle eisen zijn vastgelegd in de zogenaamde Maatlat.

De Maatlat is de verzameling van de eisen plus de voorschriften ten aanzien van de bewijsvoering daarvan. Download de laatste versie voor NOM keur in een keer hier. Voor ‘NOM in Stappen’ stelt NOM keur aanvullende eisen bovenop ‘NOM keur in een keer’. Hiervoor is een aparte Maatlat gemaakt. Download de laatste versie van de maatlat voor NOM in Stappen hier.

Fase 1 – Propositie: theoretische toets van concept

Tijdens de toetsing van het concept (NOM keur op Propositie) worden de technische en procesmatige eigenschappen van het concept beoordeeld; van technisch ontwerp, kwaliteitscontroleplan tot prestatievoorwaarden en bewonershandleiding. Bij renovatie wordt tevens gekeken of aan de wettelijke eisen wordt voldaan om een energieprestatievergoeding te mogen innen. De aanvrager levert de specificaties en onderbouwing van zijn ontwerp aan op basis van een vastgesteld format, de NOM keur ‘maatlat’. Het auditteam van het NOM keur beoordeelt vervolgens de propositie op volledigheid en prestaties. Als de propositie voldoet, ontvangt de aanbieder hierop het NOM keur op Propositie.

Fase 2 – Toepassing: doorvertaling van het concept in concrete projecten

Tijdens de tweede fase wordt beoordeeld of het concept ook daadwerkelijk goed wordt uitgevoerd bij een concreet project. De aanbieder moet onderbouwen dat hij de kwaliteit in de uitvoering heeft gewaarborgd en gemeten, zodat alle beloofde prestaties bij elke woning worden gehaald. Het auditteam beoordeelt de aanpak en voert zelf steekproefsgewijs een keuring uit na de realisatie. Indien de beoordeling positief is, ontvangt de aanbieder het NOM keur op Toepassing.

Fase 3 – Levensduur: monitoring van resultaten na oplevering

In de derde fase toont de aanbieder aan dat de beloofde prestaties in de praktijk worden gehaald. De aanbieder overlegt hiertoe aan het auditteam een evaluatie van de meetgegevens van de woningen en een reviewrapportage van gebruikerservaringen. De review vindt in het geval van renovatie vóór, tijdens, vlak na en een jaar na oplevering, plaats. Bij nieuwbouw is dat vlak na en een jaar na oplevering.

NOM in Stappen

NOM in stappen stelt additionele eisen bovenop het eisen van NOM keur in een keer. Het gaat om de volgende onderdelen:

 • Een ingevulde ‘NOM in Stappen’ Maatlat waarin de aanbieder alle stappen beschrijft. Een stap bestaat hierbij uit een combinatie van samenhangende maatregelen. Per stap geeft de aanbieder aan, aan welke regels van de propositie wordt voldaan. Nadat alle stappen zijn uitgevoerd moeten alle regels die het ‘NOM keur op propositie’ stelt, zijn afgevinkt. De aan te leveren onderbouwing is voor de maatlat regels gelijk aan die van het NOM keur in een keer.
 • Een stappenplan waarin de aanbieder per stap beschrijft welke maatregelen worden genomen en wat het effect van de opstelling van die maatregelen is op:
  • Jaarlijks berekend gas en elektriciteitsgebruik (in €, m³ gas en kWh elektriciteit)
  • De jaarlijkse netto ruimteverwarmingsvraag (kWh/m²/jr)
  • De jaarlijkse emissie van CO2
  • De verwachte woonlasten
  • Garanties na iedere stap
  • Beheer en onderhoud
 • Een beschrijving hoe aangesloten kan worden op maatregelen uit een eerdere stap. Denk hierbij aan het verbinden van kanalen, goten en pijpen, maar ook aan het verbinden van gevel- en dakdelen.
 • Een beschrijving hoe voldaan wordt aan de eisen op het gebied van flora en fauna.

Toelichting NOM keur per onderwerp >