Gemeenten

Als gemeente heeft u verschillende publiekrechtelijke middelen om te sturen op kwaliteit bij gebiedsontwikkeling en op gebouwniveau. Voor nieuwbouw koopwoningen is dat op dit moment de EPC 0.4 in het Bouwbesluit en BENG vanaf 2020. Voor de sociale huursector is dat naast het Bouwbesluit, Label A en EPV. Het grote verschil met NOM Keur is dat NOM Keur privaatrechtelijk prestatie-eisen stelt. Prestaties worden minimaal 10 jaar gegarandeerd.

Daarnaast stelt NOM Keur meer en soms hogere eisen dan het publiekrechtelijk minimum. Daarmee staat NOM Keur voor energieneutrale woningen met een aangenaam en gezond binnenklimaat.

Bekijk hier een vergelijking van de eisen die relevant zijn voor corporaties.

Voordelen

1. Invulling geven aan klimaatambities

Als u als gemeente klimaatambities stelt op wijk- of stadsniveau, kunt u NOM Keur hierbij gebruiken als referentiewaarde. In een opdracht voor gebiedsontwikkeling of transformatie kunt u verwijzen naar NOM Keur als ambitieniveau of (minimum) uitgangspunt. Ook kunt u delen van de eisen van NOM Keur gebruiken en overnemen als toetsingscriteria om plannen op te beoordelen, bijvoorbeeld in een gunningsleidraad van een EMVI procedure.

2. Verlichting van publiekrechtelijke controle plicht

NOM Keur biedt privaatrechtelijk garanties op afgegeven energieprestaties. Daarmee dekt NOM Keur automatisch de eisen met betrekking tot energieprestaties en binnenmilieu uit het bouwbesluit af. De eisen in NOM Keur overstijgen namelijk de eisen uit het Bouwbesluit op een aantal vlakken. Een bouwconcept met NOM Keur hoeft door u als gemeente niet meer diepgaand gecontroleerd te worden.

3. Afspraken met corporaties

In de afspraken die u maakt met corporaties binnen de gemeentegrenzen kunt u de eisen van NOM Keur gebruiken als basis of deze als minimum stellen. De ervaring leert dat discussie over de eisen zorgt voor inzicht in de eisen en daarmee inzicht in welke eisen zinnig zijn om samen te stellen.

4. Effectieve inzet van lokale subsidiemaatregelen

Gemeenten die subsidiemaatregelen inzetten om de bestaande woningbouw te verduurzamen – huur of koop – verzekeren zich met de inzet van NOM Keur als toetsingskader van gegarandeerd effect in de praktijk. NOM Keur stelt de prestaties in de praktijk centraal en stelt om die reden eisen aan monitoring.