Corporaties

Als corporatie staat u voor de opgave om de woningvoorraad de komende 30 jaar te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Bouwconcepten met NOM keur nemen u hierbij zorgen uit handen door automatisch te voldoen aan EPV wetgeving en aardgasvrij verwarmen. Dankzij de eisen aan monitoring kunnen de energieprestaties gecontroleerd worden en loopt de inning van de energieprestatievergoeding (EPV) geen gevaar.

Daarnaast maakt NOM keur aanbesteden effectiever door een integrale set prestatie-eisen. NOM keur bestaat voor renovatieconcepten en nieuwbouwwoningen en is toepasbaar op laagbouw woningen.

Voordelen

1. Doordacht energieconcept met garantie

NOM keur stelt de bewoner centraal. Bij het vaststellen van de beloofde energieprestaties is uitdrukkelijk een aangenaam en gezond binnenklimaat als startpunt genomen. De prestaties op energie en binnenklimaat zijn onderling sterk afhankelijk en worden daarom integraal beoordeeld door toetsing vooraf van het theoretisch concept en bij toepassing in een project. Vervolgens worden de werkelijke prestaties gemonitord wanneer de woning in gebruik is. Bouwers met NOM keur houden hierbij een prestatiegarantie aan van minimaal 10 jaar tot soms 30 jaar. Dit is het belangrijkste principe binnen het keurmerk.

2. Prestatie-eisen op werkelijk gedrag in plaats van gemiddelden

Voor woningen zijn minimale eisen aan de prestaties op gebied van energie wettelijk vastgelegd in Bouwbesluit 2012. Deze prestatie-eisen worden verder aangescherpt voor renovatie in de huidige EPV wetgeving en vanaf 1 januari 2020 voor nieuwbouw met BENG. EPV en BENG houden beperkt rekening met bewonersgedrag dat vaak afwijkt van de gemiddelden. Als bouwers zich precies aan de minimale eisen houden, voldoet u als corporatie aan de wet, maar is een woning niet robuust voor bewonersgedrag. NOM keur stelt daarom aanvullende eisen aan onder andere de capaciteit van warm tapwater en de capaciteit voor ruimteverwarming. Hierdoor is een woning robuuster, toekomst vast en zijn bewoners tevredener. De eisen zijn hierbij gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Bekijk alle verschillen tussen Label A, BENG , EPV en NOM keur hier.

  • De EPV wetgeving stelt eisen aan de energievraag en opwekking als u als corporatie de energieprestatievergoeding in rekening wilt brengen bij huurders. Uit de EPV kunt u een deel van de investering financieren van verduurzaming. Lees meer over EPV
  • Lees meer over BENG voor nieuwbouw
  • Om prestatieafspraken vast te leggen tussen bouwer en corporatie hebben Aedes, Bouwend Nederland en Stroomversnelling de Afnameovereenkomst renovatie gemaakt

3. Monitoring die voldoet aan EPV wetgeving

Om de EPV te mogen innen, is meetdata nodig die de energieprestatie laat zien. NOM keur stelt daarom minimum eisen aan de monitoring op afstand. Corporaties kunnen deze data ook gebruiken om bewoners inzicht te geven in energiegebruik en ze te helpen dit te verminderen.

4. Effectiever aanbesteden door een integrale set prestatie-eisen

Door in een aanbesteding het hebben of behalen van NOM keur als verplichting te stellen, heeft u als corporatie zekerheid over een integrale aanpak van energie en binnenklimaat. NOM keur biedt u deze garantie. Hierbij is het zelf opstellen van dit hoofdstuk binnen uw aanbesteding niet meer noodzakelijk. Dit bespaart u tijd en mankracht. Een andere mogelijkheid is om in een aanbesteding te verwijzen naar de eisen van NOM keur. U vraagt dan integraal uit, de controle en garantiemechanismen ontbreken. U kunt voor algemene vragen over de mogelijkheden voor het uitvragen op basis van prestatie eisen contact op met Stroomversnelling.

5. Stapgewijs uitvoeren met NOM in Stappen

Bij een aanbieder die het onderdeel ‘NOM in Stappen’ heeft behaald, heeft u als corporatie de mogelijkheid stapsgewijs toe te werken naar de eindkwaliteit van NOM keur. Met garantie op de tussentijdse en de eindkwaliteit. Het concept van een aanbieder bevat onder andere een plan van aanpak voor latere ingrepen om tot dat eindpunt te komen. Ook is de impact per stap op de woonlasten inzichtelijk gemaakt. Een aanpak dus waarmee, op verantwoorde wijze, in stappen de woning NOM wordt en waarbij investeringen gespreid kunnen worden. Ook kunt u aansluiten op natuurlijk momenten van mutatie en groot onderhoud.

Afspraken contractueel vastleggen

De nieuwbouw en renovatie van huurwoningen, inclusief prestatiegarantie, vraagt om een andere relatie tussen bouwer en woningcorporatie dan gebruikelijk is. Aedes en Bouwend Nederland hebben daarom samen met de Stroomversnelling een aangepaste Afnameovereenkomst ontwikkeld. Deze overeenkomst biedt bouwers en corporaties een breed gedragen en uniform kader om hun verantwoordelijkheden en afspraken bij dergelijke nieuwbouwprojecten en renovaties vast te leggen. De Afnameovereenkomsten vindt u hier.

Verschillen tussen EPG, BENG, Label A, EPV en NOM Keur

Nieuwbouw huurwoningen
De tabel toont de verschillen tussen de beoogde kwaliteit van NOM keur ten opzichte van gangbare andere energetische ambitieniveau’s EPG (EPC-norm), BENG en EPV

EPG BENG (v.a. 2020) EPV NOM Keur
Aardgasvrij Niet, tenzij Niet, tenzij Geen eis Aardgasvrij verplicht
Inbraakveiligheid Geen eis Geen eis Geen eis Inbraakbeveiliging volgens politiekeurmerk
Privacy meetdata Geen eis Geen eis Geen eis Data veiligheid meetdata
Handleiding gebruik energiesystemen Geen eis Geen eis Geen eis Bewonershandleiding
Comfort – ventilatie Geen eis Geen eis Geen eis Eisen aan maximum temperatuurverschil ventilatielucht en verversingsniveau (CO2-plafond)
Comfort – temperatuuroverschrijdingen Zonnecellen ter compensatie van temperatuur-overschrijdingen TO juli < 1K Geen eis Plafond aan temperatuur overschrijdingsuren
Comfort – capaciteit warm tapwater en ruimteverwarming Geen eis Geen eis Warmtapwater afhankelijk van epv-eis per m2 ongerealateerd aan aantal bewoners Realiteitstoets op aantal bewoners voor warmtapwater
Langdurige monitoring prestaties na oplevering Geen eis Geen eis Monitoring verplicht Monitoring verplicht
Toets op de beloofde prestaties bij oplevering EPC-toets Toets BENG1 (warmte+koude behoefte) BENG2 (primair energiegebruik incl installaties) BENG3 (aandeel duurzame opwek) Netto-warmtevraag toets bij oplevering Toets netto-warmtevraag en comfort bij oplevering
Opwekking Voldoende om epc 0,4 te kunnen halen BENG3 > 50% van primair energie gebruik gebouwgebonden 100% gebouwgebonden of duurzaam warmtenet of aardgas met duurzame compensatie opwekking 100% gebouwgebonden of duurzaam warmtenet
Energiebehoefte verwarming Isolatiewaardes (Rc) BENG1 = behoefte verwarming en koeling bij forfaitair ventilatiesysteem: < 55 kWh_th/m2 bij A_vls/A_g < 1,5+30*(A_vls/A_g -1,5) tot Avls/AG = 3 en < 100 + 50* (A_vls/A_g -3) bij Avls/Ag>3 Staffel 0-50 kWh_thermisch/m2 Staffel 0-50 kWh_thermisch/m2
Prestatiegarantie Publiekrechtelijk via Bouwbesluit Publiekrechtelijk via Bouwbesluit Publiekrechtelijk via BW en huurprijzenwet Privaatrechtelijk

Renovatie huurwoningen
De tabel toont de verschillen tussen de beoogde kwaliteit van NOM keur ten opzichte van gangbare andere energetische ambitieniveau’s Label A en EPV.

Energielabel A EPV NOM Keur
Aardgasvrij Geen eis Geen eis Aardgasvrij verplicht
Flora en fauna Geen eis Geen eis Automatisch afgedekt
Inbraakveiligheid Geen eis Geen eis Inbraakbeveiliging volgens politiekeurmerk
Privacy meetdata Geen eis Geen eis Data veiligheid meetdata
Handleiding gebruik energiesystemen Geen eis Geen eis Bewonershandleiding
Comfort – ventilatie Geen eis Geen eis Eisen aan maximum temperatuurverschil ventilatielucht en verversingsniveau (CO2-plafond)
Comfort – temperatuuroverschrijdingen Geen eis Geen eis Plafond aan temperatuur overschrijdingsuren
Comfort – capaciteit warm tapwater en ruimteverwarming Geen eis Warmtapwater afhankelijk van epv-eis per m2 ongerealateerd aan aantal bewoners Realiteitstoets op aantal bewoners voor warmtapwater
Langdurige monitoring prestaties na oplevering Geen eis Monitoring verplicht Monitoring verplicht
Toets op de beloofde prestatie bij oplevering Geen eis Netto-warmtevraag toets bij oplevering Toets netto-warmtevraag en comfort bij oplevering
Opwekking duurzame energie Geen eis 100% gebouwgebonden of duurzaam warmtenet of aardgas met duurzame compensatie opwekking 100% gebouwgebonden of duurzaam warmtenet
Energiebehoefte verwarming Geen eis Staffel 0-50 kWh_thermisch/m2 Staffel 0-50 kWh_thermisch/m2
Prestatiegarantie Geen eis Publiekrechtelijk via BW en huurprijzenwet Privaatrechtelijk